Vakaru Europos Tapyba. – Vilnius: Vaga, 1984. – 230 c.

Click to order